logo NordicLabel
meubelstoffeerderij

Algemene voorwaarden Nordic Label. Kamer van Koophandel nummer:57798192

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en verkopen van nordic label, gevestigd aan de Leonard Bernsteinkade7, te Utrecht.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepaling en van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offertes

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend voor nordic label.

2.2. Ook al staat er in de offerte een bepaalde geldigheidsduur vermeldt, dan behoudt nordic label zich het recht voor om de overeenkomst na acceptatie door de Wederpartij per ommegaande te annuleren.

3. Levering

3.1. De in de overeenkomst genoemde aflevertermijnen zijn slechts indicatief.

3.2. Levering vindt plaats vanaf de werkplaats van nordic label. Partijen kunnen overeenkomen dat nordic label de zaken transporteert naar de Wederpartij. Nadere afspraken hieromtrent worden in de verkoopovereenkomst of de stoffeer- of reparatieovereenkomst gesloten. nordic label kan hier voor een (kilometer)vergoeding verlangen.

3.3. Indien de Wederpartij een order of bestellijst ondertekent of een aanbetaling voldoet, verplicht de koper zich hiermee dat hij de bestelde producten afneemt.

3.4. Wederpartij wordt door nordic label schriftelijk, telefonisch of via E-mail geïnformeerd wanneer de zaak opgehaald kan worden. Wederpartij dient vervolgens binnen 30 dagen de zaak vanaf de werkplaats van nordic label op te halen of te laten bezorgen. Na deze termijn is nordic label gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen.

3.5. nordic label is gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

3.6. Indien partijen overeenkomen dat nordic label de meubelen aan huis levert, heeft Wederpartij een meldings plicht met betrekking tot de toegankelijkheid van de woning. Indien de levering niet op de begane grond plaatsvindt, worden hier extra kosten voor in rekening gebracht. Mocht een levering niet plaats kunnen vinden omdat normale toegang niet mogelijk is en nordic label moet de levering weer meenemen, dan zijn alle vervoers- en opslagkosten voor rekening van de Wederpartij. Indien nordic label de meubelen opnieuw moet aanbieden dan zal zij hiervoor extra bezorgkosten in rekening brengen.

4. Prijzen

4.1. Onjuistheden in de prijsopgave, in folder en documentatiemateriaal, op de website, etc.- door vergissingen en verschrijvingen, binden nordic label niet.

4.2. Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken het product stijgt, is nordic label gerechtigd deze verhogingen aan Wederpartij door te berekenen. Is Wederpartij een Consument en vindt deze prijsstijging plaats binnen drie maanden, dan heeft deze het recht om op grond van deze prijsstijging de overeenkomst te ontbinden.

5. Betaling

5.1. Facturen dienen binnen 14 dagen op rekening van nordic label te zijn bijgeschreven.

5.2. Kontante betalingen worden door nordic label op de factuur afgetekend.

5.3. nordic label heeft het recht voor de levering of voor de aanvang van de bestelling om een aanbetaling te verlangen ter hoogte van de helft van de hoofdsom.

5.4. Op het moment dat de in de factuur gestelde betalingstermijn is overschreden, is Wederpartij in verzuim zonder dat hiervoor een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

5.5. Vanaf het moment van verzuim is Wederpartij wettelijke rente aan nordic label verschuldigd. De maand waarin het verzuim is ontstaan geldt als een hele maand. Tevens is Wederpartij aan nordic label buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Wederpartij verschuldigd.

5.6. In geval van niet tijdige betaling is nordic label bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Wederpartij de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

6. Beëindiging

Bij annuleren van een order door Wederpartij, brengt nordic label 30 % van het totale orderbedrag in rekening, tenzij er sprake is van een situatie genoemd in 9.2..

7. Eigendomsvoorbehoud bij verkoop

7.1. Alle aan Wederpartij ter eigendomsoverdracht gelever de zaken blijven eigendom van nordic label, totdat Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft.

7.2. Wederpartij mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

7.3. Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van nordic label veilig te stellen.

7.4. Voor het geval nordic label haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan nordic label en door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van nordic label zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8. Reclame en Garantie

8.1. Het geleverde product dient direct na ontvangst door Wederpartij gecontroleerd te worden op volledigheid en op zichtbare gebreken. Klachten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan nordic label te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken aan het product dienen uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan nordic label te worden gemeld.

8.2 De producten van nordic label zijn vaak een handgemaakt product of gemaakt van natuurproducten. Hierdoor kunnen zich kleurverschillen voordoen in interieurstoffen, leer, hout en schilderwerk. nordic label kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze kleurnuances. Hetzelfde geldt voor littekens en nerven in leer, en het ‘ruimer worden’ na in gebruikname, welke gelden als karaktereigenschappen van het product. Voornoemde karakteristieken gelden niet als gebrek en vormen geen grond voor retourname.

8.3. Indien de in 8.1. genoemde termijnen niet in acht genomen worden, heeft nordic label het recht om de reclame niet in behandeling te nemen.

8.4. Voor producten die niet zelf door nordic label zijn vervaardigd geldt, indien van toepassing, uitsluitend de fabrieksgarantie.

8.5. Reclame en garantie zijn alleen van kracht als de aankoopnota overlegt kan worden.

8.6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

a. indien het bepaalde bepalingen genoemd in artikel 8.1. (reclame) niet in acht zijn genomen;

b. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met schriftelijke toestemming van nordic label of de fabrikant zijn verricht;

c. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

d. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik;

e. indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;

f. indien gebreken het gevolg zijn van nalatig onderhoud.

9. Overmacht

9.1. Indien nordic label door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om deze op te schorten of te ontbinden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: niet- of niet tijdige nakoming door toeleveranciers en producenten, stremmingen in het transport, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, overheidsmaatregelen.

9.2. Indien levering langer duurt dan twee maanden na de overeengekomen termijn heeft klant recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren. nordic label is hierbij niet gehouden tot enige vorm van compensatie.

10. Aansprakelijkeheid

10.1. nordic label is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Wederpartij, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan nordic label toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen nordic label verzekerd is conform het in de branche geldende gebruik. Daarbij moet en de volgende beperkingen in acht worden genomen:

10.2. Voor schade veroorzaakt door derden is nordic label nimmer aansprakelijk, tenzij hem onzorgvuldigheid bij de keuze van deze derden te verwijten valt. In dat geval is nordic label aansprakelijk slechts voor zover dit uit dit artikel voortvloeit.

10.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

10.4. Indien de assuradeur van nordic label om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van nordic label te allen tijde beperkt worden tot de factuurwaarde.

11. Stoffering en Reparaties

11.1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten, die op het ontvangstbewijs zijn omschreven. Als er geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, zal nordic label trachten de aard van de klachten op te sporen en te herstellen.

11.2. Op de ontvangstbevestiging kan nordic label met Wederpartij een prijsindicatie overeenkomen. nordic label heeft het recht om zonder overleg met Wederpartij deze prijsindicatie met 10% te overschrijden. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal uitvallen dan de prijsindicatie, zal nordic label contact met Wederpartij opnemen en wordt het artikel pas na verkregen toestemming van Wederpartij voor het begrote bedrag gerepareerd. Wederpartij kan na de nieuwe prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening. nordic label is in dat geval gerechtigd om de besteedde uren en eventueel gebruikte materialen bij Wederpartij in rekening te brengen.

11.3. Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval Wederpartij daarmee niet akkoord gaat, geldt eveneens het in 11.2. bepaalde.

11.4. Indien tijdens de uitvoer blijkt dat de herstel van het defect niet meer mogelijk is of onverant woord is, zal nordic label Wederpartij hier onmiddellijk van in kennis stellen. nordic label is in dat geval gerechtigd om de besteedde uren en eventueel gebruikte materialen bij Wederpartij in rekening te brengen. Het artikel wordt vervolgens aan Wederpartij geretourneerd.

11.5 nordic label is bevoegd om foto’s van het meubel te maken tijdens het uitvoeren van de herstelopdracht en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden tenzij vooraf aan de opdracht anders wordt vereengekomen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen tussen nordic label en Wederpartij worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, tenzij de sector Kanton van een ander arrondissement bevoegd is.

Algemene voorwaarden nordic label. Kamer van koophandel nummer: 57798192

© Nordic Label 2024

Ontwerp door Garlic communicatie & ontwerp Bouw & Onderhoud door Teqa webdiensten